X

1-آقای فرج اله ملکی:

عنوان پایان نامه  "تاثیر فیوژن پروتئینSEB -  TGFαL3 بر آپوپتوز؛ رگزایی، نکروز و میزان بیان ژن های خانواده bcl-2 و vegf در سلول های سرطانی "

تماس:09129289607

ایمیل: fmaleki88@yahoo.com

fmaleki88@yahoo.com

 

2-خانم الهه غلامی پریزاد:

عنوان پایان نامه " طراحی و تولید آنتی ژن نوترکیب فیوژن پروتئین   preS2/S-C18-27  هپاتیت B و ارزیابی پاسخ های ایمنی آن با استفاده از ادجوانت CPG7909در مقایسه با واکسن رایج EngerixB در مدل موشی"

تماس :09181439124

ایمیل: elahehparizad@gmail.com

 

 

3- خانم آذر ولیزاده:

عنوان پایان نامه" طراحی وساخت آنتی ژن نوترکیبFcγ2a PPE44 -HSP16- مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بررسی میزان ایمنی زایی  این واکسن باادجوانت IL-22در مدل موشی در مقایسه با   BCG

تماس:09183344529

ایمیل:

kabankord@yahoo.com