X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 05 آبان 1399

  برگزاری چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز(در سال ٩٩)

امتیاز: Article Rating

چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات  در مورخ 28/7/1399 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت :

1-  سه موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی  مطرح  گردید  و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد و نظر به اینکه اعتبار  یک مورد از طرح  ها در سقف تفویض شده به مرکز بود ، مقرر گردید  جهت داوری به داور ارسال گردد اما در مورد دو طرح دیگر ، بدلیل اعتبار  بالای طرح ها از سقف تفویض شده به مرکز،  مقرر گردید جهت طرح و امتیاز بندی به شورای دانشگاه ارجاع داده شوند.

2- موضوع دو  عنوان پروپوزال طرح متاآنالیز مطرح و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد.

3- گزارش نهایی دو  طرح متاآنالیز مطرح  و با توجه به اینکه مجریان طرح مقالات خود را در مجله های Helicobacter ( IF=4)  و Antimicrobial Resistance and Infection Control    (594/3 IF=) را چاپ نموده اند، مقرر گردید جهت تسویه کامل، به مدیر پژوهش ارسال گردند.

4- موضوع دو عنوان پروپوزال طرح  تحقیقاتی (متاآنالیز ) ،  با توجه به اینکه  ضرورت آنها در جلسات شورای پژوهشی  قبلی تایید گردیده  و  همچنین در کمیته مالی مرکز تحقیقات مصوب گردیده بودند.  مطرح و مقرر گردید جهت عقد قرار داد به اداره امور طرحهای تحقیقاتی ارسال گردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز