شماره: 35445
1400/06/22
برگزاری جلسه کمیته مالی مرکز در شهریور ماه 1400

جلسه کمیته مالی  این مرکز با حضور اکثریت اعضا در تاریخ   21/6/1400 در محل مرکز تحقیقات  میکروب شناسی بالینی برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت : چهار موضوع پروپوزال متاآنالیز و همچنین یک موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی  مورد بررسی قرار گرفته شد. پس از بررسی  و تبادل نظر توسط اعضای حاضر در این جلسه، مطابق دستورالعمل مالی طرح های پژوهشی نهایتا با اعتبار لازم، تصویب شدند.

حق انتشار محفوظ است ©