شماره: 35462
1400/06/23
برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز در شهریورماه 1400

چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات  در مورخ 22/6/1400 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت: عناوین چندین موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی  مطرح  گردید  و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد.

حق انتشار محفوظ است ©