X

اخبار

چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات در مورخ 26/7/1400 برگزار گردید. در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت شد و عناوین چندین موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی مطرح گردید و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد.
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1400 - 13:39
مقاله ای تحت عنوان " Antimicrobial resistance in Clostridioides (Clostridium) difficile derived from humans: A systematic review and meta-analysis در مجله Antimicrobial Resistance and Infection Control با سایت اسکور Q1 با افیلیشین مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی در سال 2021 منت...
شنبه، 24 مهر 1400 - 13:28
چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات در مورخ 22/6/1400 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت: عناوین چندین موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی مطرح گردید و ضرورت آنها مورد تصویب قرار گرفته شد.
ﺳﻪشنبه، 23 شهریور 1400 - 08:17
جلسه کمیته مالی این مرکز با حضور اکثریت اعضا در تاریخ 21/6/1400 در محل مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت : چهار موضوع پروپوزال متاآنالیز و همچنین یک موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته شد. پس از بررسی و تبادل نظر توسط اعضای...
دوشنبه، 22 شهریور 1400 - 08:33
مقاله ای تحت عنوان : Bedaquiline: Current status and future perspectives در مجله Journal of Global Antimicrobial Resistance با سایت اسکور Q2 و با افیلیشن مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی در سال 2021 منتشر شد
ﺳﻪشنبه، 02 شهریور 1400 - 13:15
مقاله ای تحت عنوان : Clinical, epidemiological, laboratory, and radiological characteristics of novel Coronavirus (2019-nCoV) in retrospective studies: A systemic review and meta-analysis در مجله Indian Journal of Medical Microbiology با سایت اسکور Q2 و با افیلیشن مرکز تحقیقات میکروب شنا...
یکشنبه، 10 مرداد 1400 - 10:52
برگزاری وبینار با موضوع تست حساسیت آنتی میکروبیال
وبینار علمی با موضوع "تست حساسیت آنتی میکروبیال" برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی در تاریخ 15 تیرماه توسط مرکز تحقیقات میکروب برگزار شد. سخنرانان این وبینار آقایان دکتر سعید خشنود و آقای وهاب کاویار بودند. در این وبینار بیش از 80 نفر شرکت داشتند.
ﺳﻪشنبه، 15 تیر 1400 - 08:40
برگزاری وبینار با موضوع" کنترل عفونت در بخش مراقب های ویژه"
وبینار علمی با موضوع "کنترل عفونت در بخش مراقب های ویژه" برای دانشجویان پرستاری و مامایی در تاریخ 14 تیرماه 1400 توسط مرکز تحقیقات میکروب برگزار شد. در این وبینار بیش از 100 نفر شرکت داشتند.
دوشنبه، 14 تیر 1400 - 08:21
وبینار علمی با موضوع "کشت خون و مایعات استریل بدن" برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی پزشکی در تاریخ 7 تیرماه توسط مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی برگزار شد. سخنرانان این وبینار آقایان دکتر حدادی و دکتر خشنود بودند. در این وبینار بیش از 110 نفر شرکت داشتند.
چهارشنبه، 09 تیر 1400 - 10:55
چهل و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات در مورخ 24/3/1400 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت : عناوین چندین موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی و همچنین چندین عنوان طرح متاآنالیز مطرح گردید و ضرورت آنها مورد تصویب ق...
ﺳﻪشنبه، 25 خرداد 1400 - 10:12
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها