X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 16 اسفند 1399

  برگزاری کمیته مالی در مرکز (اسفند ٩٩)

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته مالی مرکز تحقیقات  میکروب شناسی بالینی با حضور اکثریت اعضا در محل مرکز تحقیقات  در مورخ 12/12/1399 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت : دو موضوع پروپوزال مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز و همچنین یک موضوع پروپوزال طرح تحقیقاتی که در جلسات قبلی شورای پژوهشی  این مرکز ضرورت آنها مورد تایید قرار گرفته بود، مطرح  گردید  و نظر به اینکه اعتبار  هر دو مورد طرح  در سقف تفویض شده به مرکز بود، موضوعات مالی هر کدام از طرحها، مطرح و  پس از بررسی  و تبادل نظر توسط اعضای حاضر در جلسه، با اعتبار لازم، مورد تایید قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز