طراحی سایت
Enter Title

اولویتهای پژوهشی مرکز در سال 92

بررسي و تعيين تيپ مقاومت های آنتی بیوتیکی و باكتري هاي شايع
بررسي مولكولار اپيدميولوژي بیماریهای ویروسی
بررسي مولكولي و سرولوژيك بیماریهای انگلی
بررسی ایمونولوژیک بیماریها
برنامه هاي مداخله اي در كنترل عفونتهای بیمارستانی با تكيه بر كنترل عفونت هاي شايع و مقاوم به آنتي بيوتيك
بررسی اثرات آنتی میکروبی و ضد سرطاني گیاهان دارویی
بررسي آلودگي هاي ميكروبي و غير ميكروبي مواد غذایی
تعيین فاكتورهاي موثر بر سلامت روان
مطالعات  مولکولار اپيدميولوژيك  بیماریهاي غير واگير
بررسی آگاهی و نگرش جامعه نسبت به مسائل بهداشتی-درمانی
بررسی فاکتورهای مداخله گر در حوزه بهداشت فردی و اجتماعی
بررسي فاكتورهاي دخيل در ايجاد سرطان
بررسي جایگزین های جدید و بی خطر آنتی بیوتیکها
تحلیل بیماریها به روش متا آنالیزیس
بررسی عوامل موثر و مداخله گر در استفاده از مواد مخدر و روان گردان
عوامل موثر بر زایمان و بیماریهای زنان
مطالعه ريزگردها و ارتباط آن با بیماریهای تنفسی –آلرژی
بررسی شرایط و فاکتورهای موثر در حوزه بهداشت محیط و حرفه ای
بررسی مسائل مربوط به HSR
بررسی بیولوژی سلولی و مولکولی فیزیولوژی سلول
 
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های بیماریهای واگیر و غیر واگیر
جستجو