طراحی سایت
Enter Title

 اولویتهای پژوهشی مرکز در سال 93

بررسی مکانیسم های مقاومت دارویی در میان باکتریهای دخیل در عفونت های بیمارستانی
استفاده از توکسین های باکتریایی در درمان بیماریهای خود ایمن
بررسی میزان شیوع عفونت های منتقله از راه  آب  و مواد غذایی
استفاده از ترکیبات طبیعی در مهار کروم سنسینگ و تشکیل بیوفیلم
جستجو